ELS

ELS

Privacybeleid

Privacyverklaring

Ik, Els Ampe, hecht vanzelfsprekend veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, uw persoonsgegevens en aan het feit dat uw privacy wordt gerespecteerd. Deze website wordt door mezelf en mijn medewerkers beheerd. Ook mijn medewerkers onderschrijven deze privacyverklaring. In deze verklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom heel zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hierbij houden we ons strikt aan toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, beter bekend als de GDPR of de AVG.

Bovenstaande betekent in elk geval dat:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zal worden tot deze die minimaal nodig zijn om de beoogde doeleinden te bereiken;
 • We uw toestemming vragen wanneer we deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • We passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgegeven zullen worden aan andere partijen, behoudens dat nodig is om de beoogde doelen te bereiken of er een andere geldige reden toe is;
 • We op de hoogte zijn van uw rechten en die absoluut willen respecteren en deze daarom ook transparant meedelen in deze privacyverklaring.

Ik, Els Ampe, ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mijn website http://www.elslive.be  (hierna: de “Website”) wordt door mijzelf en mijn medewerkers beheerd en wij zijn bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

 

Els Ampe (hierna ‘Wij’ of ‘ons’)

Vlaams Parlementslid, deelstaatsenator en gemeenteraadslid Stad Brussel

Vlaams Parlement

Leuvenseweg 86

1011 Brussel

E-mail: 
info@elsampe.be

Telefoon: +32 (0) 476 21 39 60

 

Aarzel niet om ons te contacteren indien u privacy-gerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven u een spoedig antwoord!

1. Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon die de Website bezoekt (hierna de “Bezoeker”), geeft bijna onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens vrij. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat u te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. U bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en u als natuurlijke persoon. Naar de Bezoeker wordt hierna ook verwezen als de “Betrokkene”.

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Betrokkene op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Els Ampe kan doorvoeren met zijn of haar persoonsgegevens. Els Ampe behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Betrokkene. We raden de Betrokkene aan dit document regelmatig te raadplegen. Oudere versies van deze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen.

 

2. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

Els Ampe bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Bijgevolg is Els Ampe een “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de GDPR.

Els Ampe heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van de Bezoekers van zijn Website te beschermen. Els Ampe maakt gebruik van verschillende adequate beveiligingstechnologieën en -procedures om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Els Ampe zorgt ervoor dat de aangeleverde persoonsgegevens veilig bewaard worden in een gecontroleerde omgeving.

2.2. Verwerker(s)

Els Ampe doet beroep op zorgvuldig geselecteerde “gegevensverwerkers” voor de verwerking van de persoonsgegevens van Bezoekers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

Els Ampe doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »:

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld: Nationbuilder);
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor ICT –technische ondersteuning en hostingdoeleinden (bijvoorbeeld Rachel NV en Liteserver);
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden (bijvoorbeeld Google, Linkedin en Facebook).

Met het oog op een optimale bescherming van de persoonsgegevens van de Betrokkenen heeft Els Ampe de nodige contractuele afspraken gemaakt met de bovenvermelde gegevensverwerkers om ervoor te zorgen dat zij dezelfde hoge standaarden toepassen als Els Ampe.

Een doorgifte van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kan slechts plaatsvinden naar landen waarvan de Gegevensbeschermingsautoriteit in België heeft vastgesteld dat zij eenzelfde passend beschermingsniveau bieden of, indien dit niet het geval zou zijn, voor zover Els Ampe de nodige contractuele afspraken heeft gemaakt met deze verwerker, rekening houdende met de standaardbepalingen zoals opgelegd door de Gegevensbeschermingsautoriteit in België.

3. Op welke juridische basis worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de verleende toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens of het versturen van commerciële en niet-commerciële communicatie;
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen;
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang om te antwoorden op informatieaanvragen van Bezoekers;
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing) naar onze Bezoekers;

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Els Ampe verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

 

Hoeveel en welke persoonsgegevens Els Ampe over u verzamelt, is afhankelijk van uw gebruik van de Website. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate intensiever gebruik gemaakt wordt van onze Website. Concreet verwerken wij volgende categorieën persoonsgegevens die vrijwillig verstrekt worden:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam);
 • Contactgegevens (e-mailadres);
 • Publiek gemaakte informatie via sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn) en informatie verstrekt via e-mail (naam, e-mailadres);
 • Elektronische identificatiegegevens (cookies, IP-adres).

Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer u onze Website bezoekt en in het bijzonder wanneer u ons contactformulier invult en verstuurt.

5. Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens gebruikt?

De verwerking van uw persoonsgegevens is essentieel voor de goede werking van de Website en voor verder contact. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Betrokkene intensiever gebruik maakt van onze Website.

De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Het beantwoorden van informatieaanvragen via het contactformulier op de Website of via sociale media kanalen;
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame indien de Bezoeker hiermee heeft ingestemd. In dat geval staat het de Bezoeker te allen tijde vrij zijn toestemming in te trekken.
 • Om Betrokkenen deel te laten nemen aan activiteiten van Els Ampe.
 • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere relevante communicatie.

Verder kunnen de persoonsgegevens van de Betrokkene ook aangewend worden voor volgende doeleinden:

 • Bescherming tegen fraude en overtredingen.

Wij gebruiken cookies om (het IP-adres van) Bezoekers te herkennen en hen een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg het hoofdstuk omtrent cookies onderaan deze verklaring voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

Bij een bezoek aan de Website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht, enz. Teneinde uw privacy optimaal te beschermen, worden deze gegevens steeds geanonimiseerd.

We verzamelen in geen geval gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke, noch gegevens van personen jonger dan 13 jaar.

6. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik. Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien u ons daarvoor op voorhand uw toestemming hebt gegeven of wanneer de doorgifte wettelijk verplicht is.

7. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te streven of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Ze worden verwijderd uit onze databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven, indien de Betrokkene geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent of toestemming intrekt.

8. Wat zijn jouw rechten?

8.1Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5.
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Els Ampe heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn onder meer de volgende:

 • Alle personen die namens Els Ampe kennis kunnen nemen van persoonsgegevens, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan;
 • Op alle systemen worden gebruikersnaam en wachtwoord vereist;
 • Er wordt gebruik gemaakt van pseudonimisering en encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Er worden backups van persoonsgegevens gemaakt om deze te herstellen bij technische of fysieke incidenten;
 • De genomen maatregelen worden op regelmatige basis getest en geëvalueerd;
 • Medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

8.2Recht op inzage

Indien u uw identiteit kan bewijzen, verkrijgt u het recht om informatie te verwerven over het verwerken van uw persoonsgegevens. Aldus hebt u het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die u kan uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens.

8.3 Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4 Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

U hebt tevens het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • U herroept uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van uw persoonsgegevens;
 • U hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

8.5 Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen hebt u het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Els Ampe om vast te stellen dat u geldig uw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6 Recht om bezwaar te maken

U hebt het recht u te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Els Ampe zal ophouden uw persoonsgegevens te verwerken tenzij Els Ampe kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van uw persoonsgegevens die primeren op uw recht om zich te verzetten.

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de aan Els Ampe verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast hebt u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 Recht op het intrekken van jouw toestemming

U hebt het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer u deze als Bezoeker hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

9. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar het adres bovenaan deze privacyverklaring of via e-mail aan info@elsampe.be. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van uw verzoek.

10. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien u opmerkingen of klachten hebt over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij u om deze eerst aan ons te melden. Op die manier kunnen we in onderling overleg tot een minnelijke oplossing komen.

Indien u, na deze melding, nog niet steeds niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door Els Ampe, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

11. Wij gebruiken cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schrijf van uw computer of mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer u de Website bezoekt. De cookie wordt op uw apparaat geplaatst door de Website zelf (“first party cookie”) of door gekozen partners (“third party cookies”). De cookie herkent uw apparaat aan de hand van een uniek identificatienummer wanneer u terugkeert naar de Website en verzamelt informatie over uw surfgedrag.

Els Ampe gebruikt cookies conform de Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. Bij vragen of opmerkingen rond het gebruik van cookies kan contact opgenomen worden via info@elsampe.be.

Cookies helpen Els Ampe om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om u een optimale gebruikservaring te beiden. Het staat u echter vrij om cookies ten allen tijde te verwijderen of te beperken door uw browserinstellingen te wijzigen.

Om cookies in of uit te schakelen, moet u uw browserinstellingen wijzigen (via het tabblad “Voorkeuren” of “Opties”). De volgende koppelingen geven meer informatie over hoe u cookies kunt beheren. U kunt ook het tabblad “Help” van uw browser raadplegen.

 

Els Ampe gebruikt cookies van derde partijen, waaronder tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen. Uw internetgedrag kan gevolgd worden door middel van deze tracking cookies. Hieronder geven we een lijst van de derde partijen die cookies of andere scripts plaatsen via de Website van Els Ampe.

 

 • Facebook

Via onze Website wordt een script geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als deel van de “Facebook Pixel”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen en informatie bij te houden over hoe bezoekers de Website gebruiken en gerichte advertenties te tonen op Facebook. Hierbij wordt een gebruikersprofiel opgebouwd tijdens uw bezoek aan deze Website. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken.

De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 • Google Analytics

Via onze Website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de Website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben ingesteld het IP-adres te willen anonimiseren. Wij hebben geen invloed op verdere verwerking. De informatie wordt overgebracht naar en door Google voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 • Doubleclick Remarketing van Google

Via onze Website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Doubleclick Adsense Remarketing”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om u gerichte advertenties te kunnen tonen na uw bezoek aan deze website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben geen invloed op verdere verwerking. De informatie wordt overgebracht naar en door Google voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 • Youtube

Via onze Website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Youtube”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om u video’s te tonen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben geen invloed op verdere verwerking. De informatie wordt overgebracht naar en door Google voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 • Twitter

Via onze Website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Twitter, als deel van de “Twitter”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om u een lijst van tweets (berichten) te tonen. Twitter kan deze informatie aan derden verschaffen indien Twitter hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Twitter verwerken. Wij hebben geen invloed op verdere verwerking. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.